XXX Symposium of the Economic Analysis

TitleXXX Symposium of the Economic Analysis
Event dateDec 2005
LocationMurcia, Spain