IWSG 2022

TitleIWSG 2022
Event date15 to end of 17 Jun 2022
LocationTrento, Italy
Web address (URL)https://iwsgateways.github.io/iwsg2022/